Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky (dále jen „podmínky“) Farma Genesis, Hrazená Lhota, 258 01 Vlašim, obchodním označením Farma Genesis (dále jen "Farma Genesis" ) upravují vzájemné smluvní vztahy mezi Farmou Genesis a fyzickými, popř. právnickými osobami, jako uživateli služeb Farmy Genesis v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů České republiky jako jsou Občanský zákoník, Obchodní zákoník. Podmínky jsou pro všechny zúčastněné strany závazné.

I. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah vzniká v okamžiku podpisu závazné přihlášky dítěte na akci pořádanou Farmou Genesis rodičem nebo zákonným zástupcem dítěte.

II. Práva a povinnosti odběratele služeb

Odběratelem služeb (dále jen odběratelem) je osoba fyzická, která je rodičem nebo, zákoným zástupcem dítěte (dále "zákonný zástupce"), které přihlašuje dané dítě na akci pořádanou Farmou Genesis. Akcí se rozumí zejména příměstské a pobytové tábory, výcvik jezdce, víkendová výcviková akce atp.


a) Práva odběratele:

 1. využít všech objednaných a zaplacených služeb
 2. reklamovat pobyt dítěte na akci a žádat kompenzace v případě, že akce neodpovídala rozsahem nebo kvalitou službám, které zaplatil
 3. kdykoliv odstoupit od smlouvy při dodržení podmínek, uvedených v bodu VI.

b) Povinnosti odběratele

 1. Seznámit se s všeobecnými podmínkami a podmínkami konkrétní akce, na které své dítě přihlašuje a řídit se těmito podmínkami.
 2. Uvést úplné a pravdivé informace na přihlášku a list účastníka, dodržet veškeré náležitosti s přihlášením dítěte spojené.
 3. Zaplatit v stanoveném termínu stanovenou částku za akci
 4. Dodržovat platné předpisy zařízení a subjektů, jejichž služeb používá; v případě porušení těchto předpisů tak závažným způsobem, že mu jsou další služby odepřeny, nemá nárok na vrácení zaplacené částky ani jakékoliv další náhrady
 5. V případě vyloučení dítěte z pobytu (viz. III a 2), je odběratel povinen nejpozději do 48 hodin od telefonického nebo písemného oznámení dítě na vlastní náklady vyzvednout v místě konání akce. Dítě může vyzvednou také osoba, majíce plnou moc k tomuto úkonu vydanou zákonným zástupcem dítěte. Podpis plné moc MUSÍ být notářsky ověřen a doložen OP.
 6. Zákonný zástupce dítěte se zavazuje, že bude v průběhu pobytu k zastižení na tel. číslech uvedených na přihlášce

III. Práva a povinnosti dodavatele

a) Práva Farmy Genesis

 1. Farma Genesis je oprávněna v případě náhlých změn, které nelze ovlivnit (povodně, požár a jiné živelné pohromy, ekonomické výkyvy - nenadálé změny cen, spotřebních daní, změny zákonů, změny dodavatelů a pod.) změnit ceny, termín služeb, programovou náplň. Farma Genesis je povinna o těchto změnách informovat písemnou formou. Pokud odběratel se změnami nesouhlasí, má právo nejpozději do 5 kalendářních dnů po od obdržení vyrozumění písemnou formou odstoupit od smlouvy. V opačném případě se předpokládá, že odběratel se změnami souhlasí a nemá tak nárok na pozdější reklamace. Jakékoliv další nároky či kompenzace jsou vyloučeny.
 2. Farma Genesis má právo vyloučit z akce dítě které,
  1. Hrubým způsobem porušuje řád akce. Za hrubé porušení řádu akce je považováno zejména: požívání alkoholu, požití omamných látek, opakované neuposlechnutí příkazu vedoucího.
  2. Ze zdravotních důvodů - v případě že dítě onemocní a jeho stav neumožňuje další zapojení do táborového programu
  3. Na základě nepravdivých skutečností - pokud například bylo padělané potvrzení o bezinfekčnosti, pokud se v průběhu pobytu ukáže, že dítě není schopno se tábora zúčastnit - zdravotní důvody (alergie a pod.) nebo "lidské" důvody - stesk po rodině, a pod.


O vyloučení dítěte z tábora rozhoduje v případě zdravotních důvodů výhradně zdravotník, v ostatních případech hlavní vedoucí tábora. V případě vyloučení nevzniká automaticky žádný nárok na finanční či jiné kompenzace.

 1. V průběhu akce vedoucí pořizují dokumentační, zpravodajské fotografie dětí a činností na akci probíhajících. Fotografie budou umístěny na www stránkách farmy, mohou být předány dětem a rodičům na CD/DVD. Tyto fotografie a videa mohou být používána ke zpravodajským. dokumentačním a propagačním účelům Farmy Genesis.

b) Povinnosti Farmy Genesis

 1. Farma Genesis se zavazuje dodat služby v rozsahu a kvalitě které propaguje na stránkách  www.farmagenesis.wbnode.cz a v tištěných materiálech.
 2. Farma Genesis se zavazuje informovat o všech podstatných věcech ohledně pořádané akce, zejména termín konání, změny v programu
 3. Farma Genesis se zavazuje, že zajistí kvalifikovaný zdravotní dozor na akci
 4. Farma Genesis se zavazuje, že zajistí kvalifikovaný dozor výuky jízdy na koni – držitele licence cvičitele koní a jezdců respektive držitele oprávnění instruktor turistických jízdáren
 5. Farma Genesis vede na akcích zdravotní deník obsahující chronologické informace o zdravotním stavu dítěte, například kdy mělo dítě zvýšenou teplotu, klíšťata, bolest hlavy a pod. na žádost zákonného zástupce/rodiče mu bude poskytnuta kopie záznamů týkající se jeho dítěte.
 6. Farma Genesis se zavazuje, že bude s osobními údaji nakládat v souladu se zákonem 101/2000 Sb. - zákon o ochraně osobních údajů. Zejména se zavazuje, že neposkytne osobní údaje třetím stranám.

IV. Úhrada za služby / vrácení peněz

 1. Odběratel se zavazuje uhradit částku za akci nejpozději v den zahájení akce, platba může být rozdělena na zálohu a doplatek, záloha je minimálně 1000,-Kč a je nevratná.
 2. Přihláška dítěte je považována za závaznou teprve od chvíle, kdy je zaplacena alespoň záloha
 3. V případě vracení peněz (u storna nebo přeplatku) má Farma Genesis 1 kalendářní měsíc na vrácení dlužné částky od dne, kdy vznikl nárok na vrácení
 4. V případě vracení peněz je možné snížit vrácenou částku o manipulační poplatek který může dosáhnout maximálně 100 Kč

V. Náležitosti potřebné k přihlášení dítěte

V případě nesplnění daných bodů nelze přihlášku považovat za závaznou

 1. Nezbytné náležitosti přihlášky:
  1. Telefonní číslo, na kterém bude po celou dobu konání akce k zastižení zákonný zástupce dítěte. V případě, že toto není možné, je nutné na přihlášku uvést telefonní číslo na osobu, která k zastižení bude a současně je plnou mocí zplnomocněna k případnému vyzvednutí dítěte z akce. (plná moc musí být ověřena notářem)
  2. Správně vyplnění jméno, příjmení, datum narození dítěte, adresa
  3. Pravdivě uveden zdravotní stav dítěte, včetně aktuálně probíhající léčby (alergologie, kardiologie, poruchy chování a jiné)
  4. Kopie kartičky zdravotní pojišťovny
  5. Potvrzení o zdravotní způsobilostí dítěte zúčastnit se akce  

VI. Storno podmínky

Odhlášení dítěte z akce se provádí výhradně písemnou formou. Při odhlášení dítěte platí následující storno podmínky:

 • Nevratná záloha (lze vrátit pouze v případě, že na akci je dostatečný počet náhradníků, případně pokud odběratel sám zajistí náhradníka, který se akce zúčastní)
 • Pokud odběratel odhlásí dítě kdykoliv během pobytu, jedná tak bez nároku na vrácení peněz.

Pokud se odhlášení dítěte z akce neprovede písemnou cestou, nebo bude dítě z akce vyloučeno, nevzniká nárok na jakékoliv finanční kompenzace.

VII. Reklamace

V případě, že služby nebyly dodány v deklarované kvalitě a rozsahu, vzniká právo na uplatnění reklamace

 1. Odběratel je povinen případnou reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, u provozovatele zařízení nebo u hl. vedoucího tábora tak, aby byla možná náprava přímo na místě samotném. Aby reklamace mohla plnit svůj účel, musí být uplatněna ihned, jakmile zákazník zjistí skutečnosti, které mohou být předmětem reklamace. Jedině tak lze zajistit nápravu přímo na místě bez odkladů. Zákazník je povinen součinnosti při odstraňování závad. Na jakékoliv pozdější reklamace nemůže být brán zřetel.
 2. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu Farmy Genesis, nebo k okolnostem, které jsou na straně účastníka, na základě kterých zákazník zcela nebo z části nevyužije objednané, zálohově zaplacené a Farmou Genesis zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi (není-li dohodnuto jinak) nárok na náhradu ceny takovýchto služeb ani na slevu z ceny akce. Náhrada nečerpaných služeb je možná pouze v případě, pokud je poskytovatel služeb bude refundovat.
 3. Výsledek, případně průběh reklamačního řízení, bude odběrateli oznámen nejpozději do 30 dnů od data podání reklamace.

VIII. Pojištění

 1. Pro všechny přihlášené děti na akci je sjednáno pojištění u Kooperativy pojišťovny v rámci ceny za akci.

IX. Všeobecná ustanovení

Odběratel seznámí dítě s těmito ustanoveními a poučí je, že je nutné je dodržovat:

 1. Na akci je přísně zakázáno požívat alkohol, kouřit a nebo aplikovat jiné omamné látky.
 2. Na akci je stanoven denní řád. Je nutné se tímto řádem řídit, zejména dodržovat čas večerky u pobytové akce
 3. Vedoucí na táboře mají za děti zodpovědnost, proto je nezbytně nutné aby dítě vždy uposlechlo pokynu vedoucího
 4. Dítě je povinno, v případě zdravotních potíží (bolest v krku, hlavy, a pod.) tuto skutečnost neprodleně nahlásit zdravotníkovi.
 5. Dítě je povinno dodržovat bezpečnostní pokyny při péči o koně a pohybu v jejich blízkosti.
 6. Dítě je povinno hlásit, že má klíště. Nikdy se jej samo nevyndává, vždy navštíví zdravotníka.

X. Závěrečné ustanovení

Tyto Všeobecné podmínky jsou platné pro všechny akce pořádané Farmou Genesis od roku 2009 včetně.

 

V Hrazené Lhotě, 2.3.2009

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SI MŮŽETE STAHNOUT ZDE
 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.